Prezentare Proiect

Prezentare
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca si alte activitati relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniului de pregatire profesionala Turism si Alimentatie, pentru 116 elevi din invatamantul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3 si 4, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum si a gradului de insertie si adaptabilitate a acestora la dinamica pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniude specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii (respectiv judetul Tulcea).

Obiectivele specifice ale proiectului vin sa asigure premisele atingerii obiectivului general stabilit si vizeaza:

OS1_Cresterea ratei de participare a 116 elevi scolarizati in invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3 si 4, la programe de invatare la locul de munca specifice domeniului de pregatire profesionala Turism si Alimentatie, imbunatatirea abilitatilor profesionale si valorificarea resurselor locale de calificare, cu prioritate in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv in domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), prin organizarea, desfasurarea, monitorizarea si evaluarea unor stagii de practica (componenta instruire practica) la entitati relevante partenere de practica, potrivit planurilor de invatamant pentru fiecare calificare profesionala vizata si conform metodologiilor specifice, in vederea dobandirii de competente corelate cu necesitatile actuale ale pietei muncii in sectoarele economice cu potential competitiv (cu o tinta de 93 elevi certificati, respectiv peste 80% din total GT).

OS2_Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa, cresterea abilitatii viitorilor absolventi de a-si alege si adapta traseul profesional la capacitatile si nevoile proprii, dezvoltarea competentelor necesare integrarii si adaptabilitatii acestora pe piata muncii, cresterea capacitatii de insertie/mobilitate profesionala, de adaptare la progresul tehnologic si dezvoltarea competitiva din sectoarele economice cu potential competitiv, potrivit cerintelor actuale si oportunitatilor existente (identificate conform SNC/SNCDI), cresterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor, precum si crearea premiselor de dezvoltare profesionala pentru 116 elevi scolarizati in invatamantul secundar superior, in calificari de nivel 3 si 4, specifice domeniilor de pregatire profesionala Turism si Alimentatie, prin furnizarea, monitorizarea si evaluarea unor servicii complexe de informare si consiliere profesionala, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor actuale

OS3_Consolidarea relatiei dintre piata muncii si sistemul IPT (pentru domeniile de pregatire profesionala Turism si Turism si Alimentatie, stabilirea unor modalitati concrete de colaborare sustenabila pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa, incurajarea cooperarii tehnico-economice dintre mediul educational si marile intreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI), precum si sprijinirea competitivitatii dezvoltarii mediului economic autohton pe plan regional prin: a) crearea unui parteneriat local sustenabil intre factori relevanti din teritoriul ITI Delta Dunarii pentru identificarea unor solutii practice, viabile, inovative de crestere a relevantei IPT pe piata muncii si a insertiei elevilor din sistemul educational la locul de munca; b) dezvoltarea a 10 parteneriate noi cu entitati private din sectoarele economice cu potential competitiv si consolidarea celor existente vizand facilitarea continuarii/ dezvoltarii stagiilor de practica la angajatori pentru domeniile de pregatire profesionala Turism si Alimentatie.

OS4_Imbunatatirea gradului de cunoastere a cerintelor si conditiilor concrete de pe piata muncii, cresterea gradului de constientizare asupra importantei, avantajelor, necesitatii, posibilitatilor de acces si beneficiilor participarii elevilor la programe de invatare la locul de munca si promovarea principiului ocuparii sustenabile, prin dezvoltarea si implementarea unui sistem activ de informare intre mediul economic cu potential competitiv – furnizorul de educatie si formare profesionala (scoala) – beneficiarii directi (elevi, parinti) care vizeaza: a) 2 seminarii de informare si constientizare care au ca scop principal prezentarea de strategii si mecanisme de sustinere si promovare a parteneriatelor intre scoli si angajatori, popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev la acela de angajat; b) 4 ateliere de lucru tematice privind aprofundarea tematicii legaturilor intre elevi/familie – scoala – companie si analiza unor recomandari pentru strategiile corespondente la diferite niveluri, raspunsul mediului educational la cerintele actuale/ viitoare ale pietei muncii in domeniile economice de specializare inteligenta la nivel local/ judetean/ regional.

OS5_Cresterea gradului de ocupare (peste 22% din GT) si adaptabilitate a viitorilor absolventi IPT la dinamica economica si mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potential competitiv/ domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), formarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de construirea unei cariere inca din timpul formarii profesionale initiale, cresterea eficientei, performantei si dezvoltarii competitive a elevilor scolarizati in invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3 si 4, precum si dezvoltarea performanta a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Turism si Alimentatie, prin: a) organizarea a 2 editii ale concursurilor profesionale locale (in anul 1 si 2 de implementare) specifice domeniului vizat pentru stimularea elevilor care au interes si aptitudini deosebite in domeniul tehnico-aplicativ; b) organizarea a 2 schimburi de experienta/ excursii tematice la agenti economici relevanti din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI), la nivelul teritoriului ITI DELTA DUNARII.

OS6_Imbunatatirea insertiei socio-profesionale, promovarea si implementarea solutiilor inovatoare din punct de vedere social, combaterea discriminarii in educatia si formarea profesionala si sprijinirea tranzitiei viitorilor absolventi catre piata muncii, prevenirea abandonului scolar in sistemul IPT, promovarea egalitatii de sanse si depasirea barierelor de ordin social in randul persoanelor din mediul rural (10,5% din grupul tinta vizat) prin masuri concrete de reducere/eliminare a dificultatilor de acces si participare la programe de invatare la locul de munca in sectoare economice cu potential competitiv, respectiv domenii de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI), asigurarea accesului egal la pachetul de activitati furnizat la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii (judetul Tulcea), prin implicarea activa a reprezentatilor invatamantului preuniversitar/ superior, ai mediului de afaceri public/privat, ai autoritatilor/ institutiilor publice locale/ judetene, ai institutiilor/ organizatiilor relevante din aria de interes care au ca obiectiv educatia si formarea profesionala, ocuparea fortei de munca, incluziunea sociala etc, in sprijinirea si dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca.

OS7_Implementarea principiului dezvoltarii durabile, orientarea catre o economie UE competitiva si eficienta, cu emisii scazute de carbon, cresterea contributiei si accesibilitatii la dezvoltarea de competente digitale si utilizarea TIC prin: a) furnizarea de elemente specifice dezvoltarii durabile, protectiei mediului si TIC in programa/ tematica stagiilor de invatare la locul de munca pentru 116 elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, precum si a altor activitati/ actiuni de sprijin relevante, avand ca scop asigurarea pe termen lung a echilibrului dintre dezvoltarea sustenabila a capitalului uman, mediul inconjurator si cresterea economica durabila la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii; b) sprijinirea tranzitiei a 26 absolventi IPT (peste 22% din GT) din mediul educational la cel al pietei muncii prin gasirea unui loc de munca (corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S121); c) sprijinirea a 10 absolventi IPT (peste 10% din GT) sa urmeze un alt nivel educational/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant (corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S122)
OS8_asigurarea performantei in sistemul de educatie si formare profesionala initiala pentru a raspunde nevoilor pietei muncii aferenta zonei judetului Tulcea, respectiv cresterea actractivitatii teritoriului ITI Delta Dunarii prin investii in formarea/ valorificarea adecvata a competentelor viitoarei forte de munca, integrand si creand oportunitati de dezvoltare economica a sectorului cu potential competitiv „Turism” (potrivit viziunii si directiei de abordare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii – pentru orizontul 2030), cu sprijin adecvat asigurat prin implementarea de programe de invatare la locul de munca cu implicarea a 116 elevi scolarizati in invatamantul secundar superior (ISCED 3), in calificari de nivel 3 si 4, specifice domeniului de pregatire profesionala Turism si Alimentatie.